Dz.U.UE.L.2019.43.44/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1276/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do obróbki mającej na celu zabicie żywotnych postaci pasożytów w produktach rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327 z dnia 9 grudnia 2011 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 2019 r.)

1. Strona 39, motyw 1 zdanie pierwsze:

zamiast: "przedsiębiorstw sektora spożywczego",

powinno być: "podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze".

2. Strona 39, motyw 1 zdanie drugie i motyw 2; strona 41, załącznik - załącznik III sekcja VIII rozdział III część D pkt 1 wyrażenie wprowadzające i pkt 3 wyrażenie wprowadzające:

zamiast: "przedsiębiorstwa sektora spożywczego",

powinno być: "podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze".

3. Strona 41, załącznik - załącznik III sekcja VIII rozdział III część D pkt 3 lit. d) ppkt (ii), pkt 4 lit. a) i pkt 4 lit. b) zdanie pierwsze:

zamiast: "przedsiębiorstwo sektora spożywczego",

powinno być: "podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze".