Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.111.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 maja 2018 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 101 z dnia 20 kwietnia 2018 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 2 maja 2018 r.)

1. W motywie 8 oraz w art. 2 i 4:

zamiast: 20 października 2018 r.,

powinno być: 10 listopada 2018 r.

2. W art. 3:

zamiast: 20 października 2025 r.,

powinno być: 10 listopada 2025 r.

3. W załączniku, pkt 1 i 2:

zamiast: 20 października 2018 r.,

powinno być: 10 listopada 2018 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.