Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.43.46/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2016 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/355 z dnia 11 marca 2016 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących żelatyny, kolagenu i wysoko przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 67 z dnia 12 marca 2016 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 2019 r.)

Strona 23, art. 1 pkt 1 lit. a) - załącznik III sekcja XIV rozdział I pkt 4 lit b) akapit trzeci tiret pierwsze; strona 25, art. 1 pkt 2 lit. b) - załącznik III sekcja XV rozdział I pkt 4 lit b) akapit trzeci tiret pierwsze; strona 27, art. 1 pkt 3 - załącznik III sekcja XVI pkt 2 lit. a):

zamiast: "ubojni",

powinno być: "rzeźni".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.