Dz.U.UE.L.2019.43.46/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/2285 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do określonych wymogów w odniesieniu do żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich oraz załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 323 z dnia 9 grudnia 2015 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 2019 r.)

Strona 3, art. 1 pkt 2 - załącznik II rozdział II część A pkt 2 zdanie drugie:

zamiast: "podmiotem działającym na rynku spożywczym",

powinno być: "podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze".