Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.144.37/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 2015 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1088 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do złagodzenia wymagań dotyczących procedur obsługi technicznej statków powietrznych lotnictwa ogólnego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176 z dnia 7 lipca 2015 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 7 czerwca 2017 r.)

1. Strona 5, art. 1 pkt 3 lit. c) - art. 8 ust. 6 lit. b):

zamiast: "sertyfikaty",

powinno być: "certyfikaty".

2. Strona 8, załącznik I pkt 4 ppkt (ii) - załącznik I pkt M.A.302 lit. i) pkt 2 tiret siódme subtiret pierwsze sub-subtiret siódme oraz subtiret drugie sub-subtiret szóste:

zamiast: "awionika",

powinno być: "elektronika lotnicza".

3. Strona 8, załącznik I pkt 4 ppkt (ii) - załącznik I pkt M.A.302 lit. i) pkt 2 tiret siódme subtiret pierwsze subsubtiret ósme oraz subtiret drugie sub-subtiret siódme:

zamiast: "zespół silnikowy",

powinno być: "zespół napędowy".

4. Strona 19, załącznik I pkt 19 - załącznik I dodatek V formularz "Zakres zatwierdzenia organizacji obsługi technicznej" otrzymuje brzmienie:
"Strona 2 z 2
ZAKRES ZATWIERDZENIA ORGANIZACJI OBSŁUGI TECHNICZNEJ

[MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE]

Numer: [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].MF.XXXX
Organizacja: [nazwa i adres przedsiębiorstwa]
KLASAKATEGORIAOGRANICZENIA
STATKI POWIETRZNE (**)(***)(****)
(***)(****)
SILNIKI (**)(***)(***)
(***)(***)
PODZESPOŁY INNE NIŻ KOMPLETNE SILNIKI LUB POMOCNICZE ŹRÓDŁA ZASILANIA (**)(***)(***)
(***)(***)
(***)(***)
(***)(***)
(***)(***)
(***)(***)
USŁUGI SPECJALISTYCZNE (**)(***)(***)
(***)(***)
Zakres niniejszego zatwierdzenia jest ograniczony do wyrobów, części i urządzeń oraz czynności wskazanych w sekcji dotyczącej zakresu prac zatwierdzonego podręcznika organizacji obsługi technicznej.
Numer podręcznika organizacji obsługi technicznej: ............................................................................................................
Data pierwotnego wydania: ......................................................................................................................................................
Data ostatniej zatwierdzonej zmiany:.................................... Zmiana nr: ...............................................................................
Podpisano: ...................................................................................................................................................................................
W imieniu właściwego organu: [właściwy organ państwa członkowskiego (*)]

Formularz 3-MF EASA wydanie 3

___________

(*) Lub EASA, jeśli właściwym organem jest EASA

(**) Wykreślić, jeśli organizacja nie jest zatwierdzona.

(***) Uzupełnić przez podanie odpowiedniej kategorii i ograniczenia.

(****) Należy uzupełnić właściwe ograniczenie oraz określić, czy uprawnia się do wydawania zaleceń i poświadczeń przeglądu zdatności do lotu (możliwe wyłącznie w przypadku statków powietrznych ELA1 niewykonujących operacji zarobkowych, j"żeli organizacja wykonuje przegląd zdatności do lotu jednocześnie z rocznym przeglądem ujętym w programie obsługi technicznej).".

5. Strona 24, załącznik II pkt 8 - załącznik II dodatek III formularz "Zakres zatwierdzenia organizacji obsługi technicznej" otrzymuje brzmienie:
" Strona 2 z 2
ZAKRES ZATWIERDZENIA ORGANIZACJI OBSŁUGI TECHNICZNEJ

[MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE]

Numer: [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].145.[XXXX]
Organizacja: [nazwa i adres przedsiębiorstwa]
KLASAKATEGORIAOGRANICZENIAOBSŁUGA HANGAROWA [BASE]OBSŁUGA LINIOWA [LINE]
STATKI POWIETRZNE (**)(***)(****)[TAK/NIE] (**)[TAK/NIE] (**)
(***)(****)[TAK/NIE] (**)[TAK/NIE] (**)
SILNIKI (**)(***)(****)[TAK/NIE] (**)[TAK/NIE] (**)
(***)(****)[TAK/NIE] (**)[TAK/NIE] (**)
PODZESPOŁY INNE NIŻ KOMPLETNE SILNIKI LUB POMOCNICZE ŹRÓDŁA ZASILANIA (**)(***)(***)
(***)(***)
(***)(***)
(***)(***)
(***)(***)
(***)(***)
USŁUGI SPECJALISTYCZNE (**)(***)(***)
(***)(***)
Niniejszy zakres zatwierdzenia ogranicza się do wyrobów, części i urządzeń oraz czynności wskazanych w sekcji dotyczącej zakresu prac zatwierdzonej charakterystyki organizacji obsługi technicznej.
Numer charakterystyki organizacji obsługi technicznej: ............................................................................................................
Data pierwotnego wydania: ............................................................................................................................................................
Data ostatniej zatwierdzonej zmiany:.................................... Zmiana nr: .....................................................................................
Podpisano: .........................................................................................................................................................................................
W imieniu właściwego organu: [właściwy organ państwa członkowskiego (*)]

Formularz 3-145 EASA Wydanie 3.

___________

(*) Lub EASA, jeśli właściwym organem jest EASA.

(**) Wykreślić, jeśli organizacja nie jest zatwierdzona.

(***) Uzupełnić przez podanie odpowiedniej kategorii i ograniczenia.

(****) Należy uzupełnić właściwe ograniczenie oraz określić, czy uprawnia się do wydawania zaleceń i poświadczeń przeglądu zdatności do lotu (możliwe wyłącznie w przypadku statków powietrznych ELA1 niewykonujących operacji zarobkowych, j"żeli organizacja wykonuje przegląd zdatności do lotu jednocześnie z rocznym przeglądem ujętym w programie obsługi technicznej).".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.