Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 735/92 z dnia 25 marca 1992 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2289/83 ustanawiające przepisy w celu wykonania artykułów 70-78 rozporządzenia Rady nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1992.81.18/1

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1992 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 735/92 z dnia 25 marca 1992 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2289/83 ustanawiające przepisy w celu wykonania art. 70-78 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 81 z dnia 26 marca 1992 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 4, s. 267)

(Dz.U.UE L z dnia 26 marca 1992 r.)

Strona 267, art. 1 pkt 2:

zamiast: "W art. 3 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

»2. Jeżeli organizacja lub instytucja, której towar został użyczony, wynajęty lub odstąpiony, znajduje się w państwie członkowskim innym niż to, w którym znajduje się instytucja lub organizacja użyczająca, wynajmująca lub zbywająca, wysłanie takich towarów (...)«",

powinno być: "w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

»2. Jeżeli organizacja lub instytucja, której towar został pożyczony, wynajęty lub odstąpiony, znajduje się w państwie członkowskim innym niż to, w którym znajduje się instytucja lub organizacja pożyczająca, wynajmująca lub odstępująca, wysłanie takich towarów (...)«".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.