Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.319.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2013 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1074/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących instytucji świadczących żyro pocztowe przyjmujących depozyty od rezydentów strefy euro innych niż monetarne instytucje finansowe (EBC/2013/39)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 297 z dnia 7 listopada 2013 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 29 listopada 2013 r.)

Strona 97, załącznik I, "Wymogi sprawozdawczości statystycznej", tabela otrzymuje brzmienie:

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.