Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.319.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2013 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 297 z dnia 7 listopada 2013 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 29 listopada 2013 r.)

Strona 80, załącznik I, część 3 - Tabele sprawozdawcze, tabela 1 "Stany - Dane kwartalne" otrzymuje brzmienie:

Tabela 1

Stany

Dane kwartalne

grafika

Strony 82 i 83, załącznik I, część 3 - Tabele sprawozdawcze, tabela 3 "Korekty z tytułu zmiany wyceny lub transakcje - Dane kwartalne" oraz tabela 4 "Dane miesięczne" otrzymują brzmienie:

Tabela 3

Korekty z tytułu zmiany wyceny lub transakcje

Dane kwartalne

grafika

Tabela 4

Dane miesięczne

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.