Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.319.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2013 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 297 z dnia 7 listopada 2013 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 29 listopada 2013 r.)

Strona 14, załącznik I, część 2, tabela 1 "Dane miesięczne - stany" otrzymuje brzmienie:

grafika

Strony 17-19, załącznik I, część 3, tabela 2 "Dane kwartalne - stany (podział według sektorów)", tabela 3 "Dane kwartalne - stany (podział geograficzny)" oraz tabela 4 "Dane kwartalne - stany (podział walutowy)" otrzymują brzmienie:

grafika

Strona 20, załącznik I, część 4, tabela 1A "Miesięczne korekty z tytułu zmiany wyceny" otrzymuje brzmienie:

grafika

Strona 22, załącznik I, część 5, pkt 2.2, zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Pozycje określone w pkt 2.1 wykazywane są w tabeli 5 część 1 i 2 w następujący sposób:".

Strona 23, załącznik I, część 5, pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:

"5.2. MIF, którym przysługuje wyłączenie na mocy art. 9 ust. 4, przekazują stany na koniec kwartału dla kredytów i pożyczek zbytych w procesie sekurytyzacji, które podlegają wyksięgowaniu, ale są nadal wykazywane w sprawozdaniach finansowych, zgodnie z tabelą 5 część 5.".

Strony 24 i 25, załącznik I, część 5, tabela 5a "Sekurytyzacja i przeniesienie kredytów i pożyczek: dane miesięczne" oraz tabela 5b "Sekurytyzacja i przeniesienie kredytów i pożyczek: dane kwartalne" otrzymują brzmienie:

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.