Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/771 z dnia 21 stycznia 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie... - OpenLEX

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/771 z dnia 21 stycznia 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przez ustanowienie szczegółowych kryteriów i warunków dotyczących sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej w ramach kontroli urzędowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz kontroli urzędowych grup podmiotów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.410.198

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2021 r.

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/771 z dnia 21 stycznia 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przez ustanowienie szczegółowych kryteriów i warunków dotyczących sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej w ramach kontroli urzędowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz kontroli urzędowych grup podmiotów

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 z dnia 11 maja 2021 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 18 listopada 2021 r.)

Strona 26, art. 1 ust. 4 lit. d):

zamiast: "d) informacje, o których mowa w pkt 2.1 akapit pierwszy załącznika III do rozporządzenia (UE)

2018/848;",

powinno być: "d) informacje, o których mowa w pkt 2.1.1 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2018/848;".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.