Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/716 z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do zasad produkcji ekologicznej dotyczących skiełkowanych nasion i główek cykorii, pasz dla niektórych zwierząt akwakultury i leczenia zwierząt akwakultury przeciwko pasożytom

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.214.233

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2021 r.

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/716 z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do zasad produkcji ekologicznej dotyczących skiełkowanych nasion i główek cykorii, pasz dla niektórych zwierząt akwakultury i leczenia zwierząt akwakultury przeciwko pasożytom

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 151 z dnia 3 maja 2021 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 31 sierpnia 2023 r.)

Strona 7, pkt 1 załącznika - część I pkt 1.3 lit. b) załącznika II:

zamiast: "b) uzyskiwanie główek cykorii, w tym przez zanurzanie ich w czystej wodzie, pod warunkiem że materiał rozmnożeniowy roślin jest ekologiczny. Stosowanie podłoża uprawnego jest dozwolone tylko wtedy, gdy jego składniki są dopuszczone zgodnie z art. 24.",

powinno być: "b) uzyskiwanie główek cykorii, w tym przez zanurzanie ich w czystej wodzie, pod warunkiem że materiał przeznaczony do reprodukcji roślin jest ekologiczny. Stosowanie podłoża uprawnego jest dozwolone tylko wtedy, gdy jego składniki są dopuszczone zgodnie z art. 24.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.