Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.233.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 2019 r.

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 143 z dnia 29 maja 2019 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 10 września 2019 r.)

1. Strona 1, tytuł rozporządzenia; strona 2, motyw 6 zdanie czwarte i motyw 11 zdanie pierwsze:

zamiast: "elektronicznego formatu sprawozdawczego",

powinno być: "elektronicznego formatu raportowania".

2. Strona 1, motyw 1; strona 2, motyw 8 zdanie trzecie, motyw 9, motyw 11 zdanie drugie i motyw 12 zdanie pierwsze; strona 3, art. 1; strona 4, art. 5 tytuł, ust. 1 i 2, art. 8 akapit drugi; strona 6, załącznik II pkt 2 i 3; strona 23, załącznik V lit. g):

zamiast: "rocznych sprawozdań finansowych",

powinno być: "rocznych raportów finansowych".

3. Strona 1, motyw 2 zdanie pierwsze; strona 3, art. 3; strona 4, art. 4 ust. 1:

zamiast: "roczne sprawozdania finansowe",

powinno być: "roczne raporty finansowe".

4. Strona 1, motyw 2 zdanie trzecie; strona 3, art. 1, art. 3 tytuł:

zamiast: "elektroniczny format sprawozdawczy",

powinno być: "elektroniczny format raportowania".

5. Strona 1, motyw 4 zdanie drugie; strona 4, art. 6 lit. a):

zamiast: "rocznych sprawozdaniach finansowych",

powinno być: "rocznych raportach finansowych".

6. Strona 2, motyw 7; strona 21, załącznik IV pkt 5; strona 22, załącznik IV pkt 12; strona 249, załącznik VI tabela wiersz "DescriptionOfSignificantEventsAndTransactions" kolumna piąta zdanie drugie:

zamiast: "rocznym sprawozdaniu finansowym",

powinno być: "rocznym raporcie finansowym".

7. Strona 21, załącznik IV pkt 4 lit. d) zdanie pierwsze:

zamiast: "rocznego sprawozdania finansowego",

powinno być: "rocznego raportu finansowego".

8. Strona 403, załącznik VI tabela wiersz "ExplanationOfNatureAndAmountOfChangesInEstimatesOfAmountsReporte-dInPriorInterimPeriodsOrPriorFinancialYears" kolumna piąta:

zamiast: "śródrocznym sprawozdaniu finansowym",

powinno być: "śródrocznym raporcie finansowym".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.