Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.211.14/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 sierpnia 2010 r.

Sprostowanie do ogłoszenia 2010/C 205/03 dla osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady WPZiB/413/2010 oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 423/2007

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 205 z dnia 29 lipca 2010 r.)

(2010/C 211/12)

(Dz.U.UE C z dnia 4 sierpnia 2010 r.)

Strona 7 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Zainteresowane osoby i podmioty - pisząc na poniższy adres - mogą do dnia 15 września 2010 r. złożyć do Rady wniosek wraz z dokumentami uzupełniającymi o to, by decyzja o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianych wykazach została ponownie rozpatrzona.

Rada Unii Europejskiej

Sekretariat Generalny

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.