Sprostowanie do komunikatu Ministra Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydanego na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a)... - OpenLEX

Sprostowanie do komunikatu Ministra Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydanego na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.345.30

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2013 r.

Sprostowanie do komunikatu Ministra Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydanego na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303 z dnia 19 października 2013 r.)

(2013/C 345/13)

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2013 r.)

Strona 17, akapit drugi:

zamiast: "W terminie trzech miesięcy od daty publikacji wspomnianego wyżej dekretu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o udzielenie zezwolenia na poszukiwanie lub badanie węglowodorów płynnych i gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami na obszarze zmodyfikowanym zgodnie ze wskazanymi poniżej współrzędnymi geograficznymi.",

powinno być: "Po upływie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o udzielenie zezwolenia na poszukiwanie lub badanie węglowodorów płynnych i gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami na obszarze zmodyfikowanym zgodnie ze wskazanymi poniżej współrzędnymi geograficznymi.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.