Dz.U.UE.L.2019.20.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

Sprostowanie do dyrektywy Rady (UE) 2018/1713 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286 z dnia 14 listopada 2018 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 23 stycznia 2019 r.)

Strona 21, art. 1 pkt 3 - załącznik III pkt 6 dyrektywy 2006/112/WE:

zamiast: "3. (...) materiałami drukowanymi, albumami, książeczkami do rysowania lub kolorowania dla dzieci ...",

powinno być: "3. (...) materiałami drukowanymi, książeczkami obrazkowymi, do rysowania lub kolorowania dla dzieci ...".