Dz.U.UE.L.2018.329.53/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2018 r.

Sprostowanie do dyrektywy Rady (UE) 2018/1695 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z VAT

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282 z dnia 12 listopada 2018 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 27 grudnia 2018 r.)

Strona 7, w art. 1 dodaje się punkt w brzmieniu:

"4) art. 193 otrzymuje brzmienie:

»Artykuł 193

Każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług obowiązany jest do zapłaty VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy do zapłaty VAT zobowiązana jest inna osoba w przypadkach, o których mowa w art. 194-199b i art. 202.«".