Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.152.128

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2014 r.

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 13 z dnia 17 stycznia 2014 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 11 czerwca 2019 r.)

Strona 41, tytuł załącznika III:

zamiast: "Wartości aktywności określające źródła wysokoaktywne, o których mowa w art. 4 pkt 43",

powinno być: "Wartości aktywności określające źródła wysokoaktywne, o których mowa w art. 4 pkt 41".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.