Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.98.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2003 r.

Sprostowanie do dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1975 r. ustanawiającej normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającej dyrektywę
2001/83/WE

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33 z dnia 8 lutego 2003 r.)

(Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 15, tom 7, str. 346)

(Dz.U.UE L z dnia 15 kwietnia 2015 r.)

Tytuł w spisie treści i na stronie 346 (poprawiony w drodze sprostowania opublikowanego w Dz.U. L 230 z 24.8.2006, s. 12):

zamiast: "Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1975 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE",

powinno być: "Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi oraz mieniająca dyrektywę 2001/83/WE".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.