Sprostowanie do dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.241.15/2

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2001 r.

Sprostowanie do dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75 z dnia 15 marca 2001 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 5, s. 404)

(Dz.U.UE L z dnia 14 września 2010 r.)

1. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej i przypadku:

zamiast: "sprawozdanie o stanie sieci",

powinno być: "regulamin sieci",

2. Strona 416, art. 30 ust. 5 akapit pierwszy:

zamiast: "Organ kontrolny będzie upoważniony do żądania odpowiednich informacji od zarządcy infrastruktury, wnioskodawców i wszelkich włączonych do sprawy stron trzecich w ramach zainteresowanego Państwa Członkowskiego, które muszą być dostarczone bez nadmiernej zwłoki.",

powinno być: "Organ kontrolny ma obowiązek podjęcia decyzji co do wszelkich skarg oraz podjęcia działań służących naprawie sytuacji w terminie wynoszącym maksymalnie dwa miesiące od otrzymania wszystkich informacji.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.