Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.5.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 2015 r.

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/819 z dnia 22 maja 2015 r. zmieniającej załącznik f do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do formatu wzorów świadectw zdrowia dla wewnątrzunijnego handlu bydłem i trzodą chlewną

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129 z dnia 27 maja 2015 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 8 stycznia 2019 r.)

Strona 32, załącznik - załącznik F, wzór 1 "Świadectwo zdrowia bydła hodowlanego/użytkowego/rzeźnego", część II "Zaświadczenie" otrzymuje brzmienie:

"

"Unia Europejska64/432 F1 Bydło
II.Informacje dot. zdrowiaII.a. Numer referencyjny świadectwaII.b. Lokalny numer referencyjny
(1)[Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że uczyniono zadość wszystkim mającym zastosowanie przepisom dyrektywy 64/432/EWG, a zwierzęta określone w części I spełniają w szczególności następujące wymagania:]
Część II Zaświadczenie(1) (2) albo[W oparciu o informacje przedstawione w urzędowym dokumencie albo w świadectwie, w którym sekcje A i В wypełnione zostały przez urzędowego lub zatwierdzonego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za gospodarstwo pochodzenia, ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że uczyniono zadość wszystkim mającym zastosowanie przepisom dyrektywy 64/432/EWG, a zwierzęta określone w części I spełniają w szczególności następujące wymagania:]
II.1.Sekcja A
II.1.1Zwierzęta pochodzą z gospodarstw i obszarów, które zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi nie są objęte zakazami ani ograniczeniami uzasadnionymi chorobami zwierzęcymi dotykającymi bydło.
(1)[II.1.2.Zwierzęta są bydłem hodowlanym lub użytkowym, oraz
II.1.2.1.o ile można stwierdzić, przebywały w gospodarstwach pochodzenia w ciągu ostatnich 30 dni lub od urodzenia, jeśli mają mniej niż 30 dni, a w okresie tym nie wprowadzono do tych gospodarstw zwierząt przywiezionych z państw trzecich, chyba że zwierzęta takie były odizolowane od wszystkich pozostałych zwierząt w tych gospodarstwach;
II.1.2.2.pochodzą ze stad oficjalnie uznanych za wolne od gruźlicy; a
(1)[II.1.2.2.1.gospodarstwa są położone w państwie członkowskim lub części jego terytorium, objętych siecią nadzoru zatwierdzoną decyzją wykonawczą Komisji .../.../UE wpisać numer);]
(1) lub[II.1.2.2.2.gospodarstwa są położone w państwie członkowskim lub części jego terytorium, które decyzją Komisji .../.../... (wpisać numer) zostały oficjalnie uznane za wolne od gruźlicy zgodnie z sekcją 1 pkt 4 załącznika A do dyrektywy 64/432/EWG;]
(1) lub[II.1.2.2.3.mają mniej niż 6 tygodni;]
(1) lub[II.1.2.2.4.mają 6 lub więcej tygodni, a w okresie 30 dni poprzedzających opuszczenie gospodarstwa pochodzenia zostały poddane badaniu w kierunku gruźlicy z wynikiem ujemnym, zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy

64/432/EWG, w dniu ........................................................ г.:

(wpisać datę);]

II.1.2.3.pochodzą ze stad oficjalnie uznanych za wolne od brucelozy; a
(1)[II.1.2.3.1.gospodarstwa są położone w państwie członkowskim lub części jego terytorium, objętych siecią nadzoru zatwierdzoną decyzją wykonawczą Komisji .../.../UE wpisać numer);]
(1) lub[II.1.2.3.2.gospodarstwa są położone w państwie członkowskim lub części jego terytorium, które decyzją Komisji .../.../... (wpisać numer) zostały oficjalnie uznane za wolne od brucelozy zgodnie z sekcją II pkt 7 załącznika A do dyrektywy 64/432/EWG;]
(1) lub[II.1.2.3.3.są wykastrowane lub mają mniej niż 12 miesięcy;]
(1) lub[II.1.2.3.4.mają 12 lub więcej miesięcy, a w okresie 30 dni poprzedzających opuszczenie gospodarstwa pochodzenia zostały poddane badaniu w kierunku brucelozy z wynikiem ujemnym, zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 64/432/EWG, w dniu г.: (wpisać datę);]
II.1.2.4.pochodzą ze stad oficjalnie uznanych za wolne od enzootycznej białaczki bydła; a
(1)[II.1.2.4.1.gospodarstwa są położone w państwie członkowskim lub części jego terytorium, objętych siecią nadzoru zatwierdzoną decyzją wykonawczą Komisji .../.../UE wpisać numer);]
(1) lub[II.1.2.4.2.gospodarstwa są położone w państwie członkowskim lub części jego terytorium, które decyzją Komisji .../.../... (wpisać numer) zostały oficjalnie uznane za wolne od enzootycznej białaczki bydła zgodnie z sekcją I pkt E załącznika D do dyrektywy 64/432/EWG;]
(1) lub[II.1.2.4.3.mają mniej niż 12 miesięcy;]
(1) lub[II.1.2.4.4.mają 12 lub więcej miesięcy, a w okresie 30 dni poprzedzających opuszczenie gospodarstwa pochodzenia zostały poddane badaniu w kierunku enzootycznej białaczki bydła z wynikiem ujemnym, zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. c)

dyrektywy 64/432/EWG, w dniu ....................................... г.:

(wpisać datę).]]

(1) albo[II.1.2.Zwierzęta są zwierzętami przeznaczonymi na ubój, pochodzącymi ze stad oficjalnie uznanych za wolne od gruźlicy i oficjalnie uznanych za wolne od enzootycznej białaczki bydła; oraz
(1)II.1.2.1.pochodzą ze stad oficjalnie uznanych za wolne od brucelozy;]]
(1) lubII.1.2.2.są wykastrowane.]]
II.2.Sekcja В
Opis przesyłki w niniejszej sekcji jest zgodny z informacjami podanymi w pkt I.15., I.16. (3), I.17. (3), I.20. i I.31.
(4) [II.3.Sekcja С
II.3.1.Zwierzęta zostały poddane inspekcji zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 64/432/EWG w

dniu .......................................... r. (wpisać datę) w ciągu 24 godzin przed planowaną

wysyłką i nie stwierdzono u nich klinicznych objawów chorób zakaźnych lub zaraźliwych.

II.3.2.Zwierzęta pochodzą z gospodarstw oraz, w stosownych przypadkach, zatwierdzonych miejsc gromadzenia oraz obszarów, które zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi nie są objęte zakazami ani ograniczeniami uzasadnionymi chorobami zwierzęcymi dotykającymi bydło.
(1)[II.3.3.Zwierzęta spełniają dodatkowe gwarancje dotyczące zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. ... (wpisać numer artykułu) decyzji Komisji .../.../... (wpisać numer).]
II.3.4.Zwierzęta nie pozostawały w zatwierdzonym miejscu gromadzenia dłużej niż sześć dni.
II.3.5.Podjęto odpowiednie kroki, by przewóz zwierząt odbywał się środkami transportu, które są tak skonstruowane, by odchody zwierząt, ściółka lub pasza nie mogły wyciec lub wypaść z pojazdu, i które zostały oczyszczone i zdezynfekowane natychmiast po przewozie zwierząt lub jakichkolwiek produktów, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie zwierząt, a w razie potrzeby, także przed załadunkiem zwierząt, przy użyciu środków odkażających urzędowo zatwierdzonych przez właściwy organ.
(5) (6)II.3.6.W czasie przeprowadzania inspekcji zwierzęta objęte niniejszym świadectwem zdrowia były w stanie kwalifikującym je, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005, do przewozu, którego rozpoczęcie planowano na dzień..................................................................r. (wpisaćdatę).
II.3.7Niniejsze świadectwo
(1)[II.3.7.1.jest ważne przez 10 dni od dnia inspekcji przeprowadzonej w gospodarstwie pochodzenia lub w zatwierdzonym miejscu gromadzenia w państwie członkowskim pochodzenia;]
(1) albo[II.3.7.1.zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 64/432/EWG wygasa w dniu ................. r.(wpisać datę).]]
Uwagi
-Sekcje A i B niniejszego świadectwa opatrywane są pieczęcią i podpisem przez:
-urzędowego lekarza weterynarii zajmującego się gospodarstwem pochodzenia, jeśli jest to inna osoba niż lekarz podpisujący sekcję C; albo
-zatwierdzonego lekarza weterynarii zajmującego się gospodarstwem pochodzenia, w odniesieniu do którego państwo członkowskie pochodzenia wprowadziło system sieci nadzoru zatwierdzony zgodnie z art. 14 ust. 5 dyrektywy 64/432/EWG; albo
-urzędowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za zatwierdzone miejsce gromadzenia w dniu wysyłki zwierząt.
-Sekcję С opatruje pieczęcią i podpisem urzędowy lekarz weterynarii:
-gospodarstwa pochodzenia; albo
-zatwierdzonego miejsca gromadzenia w państwie członkowskim pochodzenia; albo
-zatwierdzonego miejsca gromadzenia w państwie członkowskim tranzytu w trakcie wypełniania świadectwa wysyłki zwierząt do państwa członkowskiego przeznaczenia.
Część I
- Rubryka 1.6:Proszę podać numery seryjne świadectw zdrowia, które zostały sporządzone w dniu inspekcji w gospodarstwach pochodzenia w państwach członkowskich pochodzenia i które towarzyszą zwierzętom wchodzącym w skład przesyłki, dla której sporządzono świadectwo zdrowia w miejscu gromadzenia znajdującym się w państwie członkowskim tranzytu, jak określono w art. 5 ust. 5 dyrektywy 64/432/EWG.
- Rubryka 1.7:Wypełnić w stosownych przypadkach.
- Rubryka 1.12:Teren zakładu pośrednika można zaznaczyć jako miejsce pochodzenia jedynie w przypadku zwierząt rzeźnych.
- Rubryka 1.13:W przypadku zwierząt rzeźnych jako miejsce przeznaczenia należy zaznaczyć miejsce gromadzenia albo zakład, jak określono w art. 7 dyrektywy 64/432/EWG.
- Rubryka 1.23:W przypadku transportu w kontenerach lub skrzyniach podać numer kontenera i numer plomby (w stosownych przypadkach).
- Rubryka 1.31:Urzędowe oznakowanie: Podać niepowtarzalny kod identyfikacyjny, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 911/2004, każdego zwierzęcia w przesyłce, zamieszczony na widocznym środku identyfikacji zastosowanym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000.
Nr paszportu: Jeżeli właściwy organ zatwierdził tymczasowe paszporty zwierząt poniżej 4 tygodnia życia zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 911/2004, podać numer tymczasowego paszportu każdego zwierzęcia w przesyłce. Jeżeli zwierzę ma paszport wystawiony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, podawanie numeru paszportu jest nieobowiązkowe.
Część II
(1)Niepotrzebne skreślić.
(2)Wymagany jest podpis urzędowego lekarza weterynarii w miejscu gromadzenia złożony po dokonaniu kontroli dokumentów i tożsamości przybywających zwierząt posiadających urzędowy dokument lub świadectwo z wypełnionymi sekcjami A i B; w przeciwnym wypadku punkt ten należy skreślić.
(3)Należy podać, jeśli odległość przewozu przekracza 65 km.
(4)Skreślić, jeśli świadectwo wykorzystywane jest w przypadku przemieszczeń zwierząt w obrębie państwa członkowskiego pochodzenia, a wypełnione i podpisane są jedynie sekcje A i B.
(5)W przypadku gdy przesyłka podlega zgrupowaniu w miejscu gromadzenia i obejmuje zwierzęta, które zostały załadowane w różnych dniach, za datę rozpoczęcia podróży przez całą partię uznaje się najwcześniejszą datę opuszczenia gospodarstwa pochodzenia przez którąkolwiek część przesyłki.
(6)Oświadczenie to nie zwalnia przewoźników z obowiązków, które ciążą na nich zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi, w szczególności w odniesieniu do kwestii, czy zwierzęta są w stanie kwalifikującym je do przewozu.
-Kolor pieczęci i podpisu musi różnić się od koloru pozostałych elementów świadectwa.
-Wymagane informacje z tego świadectwa należy wpisać do systemu TRACES w dniu wystawienia świadectwa i nie później niż 24 godziny od wystawienia.
Urzędowy lekarz weterynarii
Imię i nazwisko (wielkimi literami):Kwalifikacje i tytuł:
Lokalna jednostka weterynaryjna:Nr lokalnej jednostki weterynaryjnej:
Data:Podpis:"
Pieczęć:
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.