Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.310.44

| Akt oczekujący
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

Sprostowanie do decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 178 z dnia 16 lipca 2018 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 6 grudnia 2018 r.)

Strona 2, art. 1 pkt 3, nowy art. 3a:

zamiast: "Artykuł 3a

W przypadku gdy przepisy krajowe określają termin zgłaszania kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, termin ten musi wynosić co najmniej trzy tygodnie przed datą przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego ustaloną, zgodnie z art. 10 ust. 1, przez dane państwo członkowskie.",

powinno być: "Artykuł 3a

W przypadku gdy przepisy krajowe określają termin zgłaszania kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, termin ten musi upływać co najmniej trzy tygodnie przed datą przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego ustaloną, zgodnie z art. 10 ust. 1, przez dane państwo członkowskie.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.