Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.84.59/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 2005 r.

Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/618/WE zmieniającej dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214 z dnia 19 sierpnia 2005 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 31 marca 2010 r.)

Strona 65, artykuł 1:

zamiast: "(...) jednorodnych dla rtęci, (...)",

powinno być: "(...) jednorodnych dla ołowiu, rtęci, (...)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.