Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.257.47

| Akt oczekujący
Wersja od: 8 października 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1680
z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie sprostowania czeskiej wersji językowej decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 6,

uwzględniając dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającą dyrektywę 95/16/WE 2 , w szczególności jej art. 7 ust. 3 i art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Czeska wersja językowa decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/436 3  zawiera w art. 1 akapit drugi i w art. 2 błędy dotyczące tego, czy i w jakim zakresie można domniemywać, że maszyna wyprodukowana zgodnie z normami zharmonizowanymi wymienionymi w załącznikach II i III do tej decyzji spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie 2006/42/WE.

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować czeską wersję językową decyzji wykonawczej (UE) 2019/436. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

(nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
2 Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 75 z 19.3.2019, s. 108).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.