Sprawy T-735/14 i T-799/14: Gazprom Neft v. Rada Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.392.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 października 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 13 września 2018 r. - Gazprom Neft / Rada
(Sprawy T-735/14 i T-799/14) 1

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte ze względu na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie - Umieszczenie, a następnie pozostawienie nazwy skarżącej w wykazie podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające - Obowiązek uzasadnienia - Podstawa prawna - Umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Rosją - Prawo własności - Prawo wykonywania działalności gospodarczej - Proporcjonalność)

(2018/C 392/19)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 29 października 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Gazprom Neft PAO, dawniej Gazprom Neft OAO (Sankt Petersburg, Rosja) (przedstawiciele: adwokaci L. Van den Hende i J. Charles oraz S. Cogman, solicitor)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bishop i S. Boelaert, pełnomocnicy

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: początkowo C. Brodie i S. Simmons, następnie C. Brodie i V. Kaye, następnie C. Brodie, C. Crane i S. Brandon, wreszcie C. Brodie, R. Fadoju i S. Brandon, pełnomocnicy, wspierani przez G. Facennę, QC, i C. Bannera, barrister), Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Havas, T. Scharf i D. Gauci, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE i zmierzające do stwierdzenia nieważności, po pierwsze, art. 1 ust. 2 lit. b)-d), art. 1 ust. 3 i 4, art. 4, 4a, art. 7 ust. 1 lit. a) oraz załącznika III do decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. 2014, L 229, s. 13), zmienionej decyzją Rady 2014/659/WPZiB z dnia 8 września 2014 r. (Dz.U. 2014, L 271, s. 54) oraz decyzją Rady 2014/ 872/WPZiB z dnia 4 grudnia 2014 r. (Dz.U. 2014, L 349, s. 58) oraz, po drugie, art. 3, 3a, art. 4 ust. 3 i 4, art. 5 ust. 2 lit. b)-d), art. 5 ust. 3 i 4, art. 11 ust. 1 lit. a) i załącznika VI do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. 2014, L 229, s. 1; sprostowanie: Dz.U. 2014, L 246, s. 59), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 960/2014 z dnia 8 września 2014 r. (Dz.U. 2014, L 271, s. 3) i rozporządzeniem Rady (UE) nr 1290/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. (Dz.U. 2014, L 349, s. 20).

Sentencja

1)
Sprawy T-735/14 i T-799/14 zostają połączone dla celów wydania wyroku.
2)
Skarga zostaje oddalona.
3)
Gazprom Neft PAO pokrywa, oprócz swoich własnych kosztów, koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.
4)
Komisja Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokrywają swoje własne koszty.
1 Dz.U. C 448 z 15.12.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.