Sprawy T-251/17 i T-252/17: Robert Bosch v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.172.28

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 maja 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 28 marca 2019 r. - Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)
(Sprawy T-251/17 i T-252/17) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenia graficznych unijnych znaków towarowych Simply. Connected. - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Zakres badania przeprowadzanego przez izbę odwoławczą - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 64 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 71 rozporządzenia 2017/1001)

(2019/C 172/39)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 20 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci S. Völker i M. Pemsel)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: V. Mensing i D. Hanf, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skargi na decyzje Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 9 marca 2017 r. (sprawa R 948/2016-5) i z dnia 10 marca 2017 r. (sprawa R 947/2016-5) dotyczące rejestracji oznaczeń graficznych Simply. Connected. jako unijnych znaków towarowych.

Sentencja

1)
Sprawy T-251/17 i T-252/17 zostają połączone do celu wydania wyroku.
2)
Skargi zostają oddalone.
3)
Robert Bosch GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 195 z 19. 6. 2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.