Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.287.21/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 sierpnia 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2016 r. - Universal Protein Supplements/EUIPO - H Young Holdings (animal)
(Sprawy połączone T-727/14 i T-728/14) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzne unijne znaki towarowe animal - Niezarejestrowany wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy ANIMAL - Względna podstawa odmowy rejestracji - Stosowanie prawa krajowego przez EUIPO - Artykuł 53 ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Dane szczegółowe prawa uzasadniającego wniosek o unieważnienie - Zasada 37 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 2868/95]

Język postępowania: angielski

(2016/C 287/25)

(Dz.U.UE C z dnia 8 sierpnia 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Universal Protein Supplements Corp. (New Brunswick, New Jersey, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: S. Malynicz, barrister)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciele: P. Bullock i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: H Young Holdings plc (Newbury, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: D. Parrish, solicitor, i A. Roughton, barrister)

Przedmiot

Skargi na decyzje Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 31 lipca 2014 r. (sprawy R 2054/2013-1 i R 2058/2013-1) dotyczące postępowań w sprawie unieważnienia praw do znaków pomiędzy Universal Protein Supplements a H Young Holdings.

Sentencja

1) Skargi zostają oddalone.
2) Universal Protein Supplements Corp. zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 431 z 1.12.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.