Sprawy połączone T-495/17 i T-496/17: Gratis iç ve Dis Ticaret v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.427.69

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2018 r.

Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2018 r. - Gratis iç ve Dis Ticaret / EUIPO (gratis)
(Sprawy połączone T-495/17 i T-496/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenia graficznych unijnych znaków towarowych gratis - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna

(2018/C 427/92)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Gratis iç ve Dis Ticaret AŞ (Stambuł, Turcja), dopuszczona do wstąpienia w miejsce Sedes Holding AŞ (przedstawiciele: adwokaci K. Ongena i C. Du Jardin)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Vuijst a A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skargi na decyzje Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 30 maja 2017 r. (sprawy R 506/2017-2 i R 507/2017-2) dotyczące rejestracji oznaczeń graficznych gratis jako unijnych znaków towarowych.

Sentencja

1)
Skargi zostają oddalone.
2)
Gratis iç ve Dis Ticaret AŞ zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 318 z 25.9.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.