Sprawy połączone T-426/10 - T-429/10 i T-438/12 - T-441/12: Moreda-Riviere Trefilerías i in. v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawy połączone T-426/10 - T-429/10 i T-438/12 - T-441/12: Moreda-Riviere Trefilerías i in. v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.260.38

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lipca 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 2 czerwca 2016 r. - Moreda-Riviere Trefilerías i in./Komisja
(Sprawy połączone od T-426/10 do T-429/10 i od T-438/12 do T-441/12) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Europejski rynek stali sprężającej - Ustalanie cen, podział rynku i wymiana szczególnie chronionych informacji handlowych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE - Jednostka gospodarcza - Bezpośrednie uczestnictwo w naruszeniu - Odpowiedzialność pochodna spółek dominujących - Następstwo prawne przedsiębiorstw - Złożone naruszenie - Jednolite i ciągłe naruszenie - Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien - Zasady legalności kar i niedziałania prawa karnego wstecz - Okoliczności łagodzące - Zdolność płatnicza - Prawo do obrony - Obowiązek uzasadnienia - Żądanie przeprowadzenia ponownej oceny - Brak zmiany okoliczności faktycznych - Pismo w sprawie odrzucenia - Niedopuszczalność)

Język postępowania: hiszpański

(2016/C 260/47)

(Dz.U.UE C z dnia 18 lipca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Moreda-Riviere Trefilerías, SA (Gijón, Hiszpania) (sprawy T-426/10 i T-440/12); Trefilerías Quijano, SA (Los Corrales de Buelna, Hiszpania) (sprawy T-427/10 i T-439/12); Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (Santander, Hiszpania) (sprawy T-428/10 i T-441/12); oraz Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Hiszpania) (sprawy T-429/10 i T-438/12) (przedstawiciele: w sprawach od T-426/10 do T-429/10 F. González Díaz i A. Tresandi Blanco, a w sprawach od T-438/12 do T-441/12 początkowo F. González Díaz i P. Herrero Prieto, a następnie F. González Díaz i A. Tresandi Blanco, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: w sprawach T-426/10, T-427/10, T-429/10 i od T-438/12 do T-441/ 12 V. Bottka, F. Castillo de la Torre i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy, wspierani przez L. Ortiza Blanca i A. Lamadrid de Pabla, oraz w sprawie T-428/10 V. Bottka i F. Castillo de la Torre, wspierani przez L. Ortiza Blanca i A. Lamadrid de Pabla)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności i zmiany decyzji Komisji C(2010) 4387 wersja ostateczna z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 101 WE i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/38.344 - Stal sprężająca), zmienionej decyzją Komisji C(2010) 6676 wersja ostateczna z dnia 30 września 2010 r. oraz decyzją Komisji C(2011) 2269 wersja ostateczna z dnia 4 kwietnia 2011 r., a także pisma dyrektora generalnego DG ds. Konkurencji Komisji z dnia 25 lipca 2012 r.

Sentencja

1)
Skargi zostają częściowo odrzucone, a częściowo oddalone.
2)
Moreda-Riviere Trefilerías, SA, Trefilerías Quijano, SA, Trenzas y Cables de Acero PSC, SL i Global Steel Wire, SA pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C C 317 z 20.11.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.