Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 4 maja 2017 r. - Schräder/CPVO - Hansson (SEIMORA)
(Sprawy połączone T-425/15, T-426/15 i T-428/15) 1

(Odmiany roślin - Wniosek o uchylenie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin przyznanego odmianie SEIMORA - Wniosek o unieważnienie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin przyznanego odmianie SEIMORA - Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin odmianie SUMOST 02 - Skład Izby Odwoławczej CPVO - Zasada bezstronności)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 202/28)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Leidereiter)

Strona pozwana: Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) (przestawiciele: M. Ekvad i F. Mattina, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów A. von Mühlendahla i H. Hartwiga)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą CPVO był również, interwenient przed Sądem: Jørn Hansson (Søndersø, Dania) (przedstawiciele: adwokaci G. Würtenberger i R. Kunze)

Przedmiot

W sprawie T-425/15 skarga na decyzję Izby Odwoławczej CPVO z dnia 24 lutego 2015 r. (sprawa A 003/2010) dotyczącą wniosku o uchylenie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin przyznanego odmianie SEIMORA; w sprawie T-426/15 skarga na decyzję Izby Odwoławczej CPVO z dnia 24 lutego 2015 r. (sprawa A 002/2014) dotyczącą unieważnienia wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin przyznanego odmianie SEIMORA; a w sprawie T-428/15 skarga na decyzję Izby Odwoławczej CPVO z dnia 24 lutego 2015 r. (sprawa A 007/2009), dotyczącą wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin odmianie SUMOST 02.

Sentencja

1) Skargi zostają oddalone.
2) Ralf Schräder zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 328 z dnia 5.10.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.