Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.270.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2004 r.

Wyrok Sądu z dnia 2 lipca 2015 r. - Francja/Komisja
(Sprawy połączone T-425/04 RENV i T-444/04 RENV) 1

(Pomoc państwa - Środki finansowe na rzecz France Télécom - Oferta pożyczki akcjonariusza - Oświadczenia publiczne państwa francuskiego - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem - Nieprzedłużenie formalnego postępowania wyjaśniającego - Prawo do obrony - Kryterium rozważnego inwestora prywatnego - Normalne warunki rynkowe - Naruszenia prawa - Oczywiste błędy w ocenie)

Język postępowania: francuski

(2015/C 270/25)

(Dz.U.UE C z dnia 17 sierpnia 2015 r.)

Strony

Strony skarżące: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues, D. Colas i J. Bousin, pełnomocnicy) (sprawa T-425/ 04 RENV); Orange, dawniej France Télécom (Paryż, Francja) (przedstawiciele: S. Hautbourg i S. Cochard-Quesson, adwokaci) (sprawa T-444/04 RENV)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito i D. Grespan, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą, Republikę Francuską: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i J. Möller, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata U. Soltésza)

Przedmiot

Wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2006/621/WE z dnia 2 sierpnia 2004 r. dotyczącej pomocy państwa wdrożonej przez Francję na rzecz France Télécom (Dz.U. 2006, L 257, s. 11).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 1 decyzji Komisji 2006/621/WE z dnia 2 sierpnia 2004 r. dotyczącej pomocy państwa wdrożonej przez Francję na rzecz France Télécom.
2) Umarza się postępowanie w przedmiocie wniosków o stwierdzenie nieważności art. 2 decyzji 2006/621.
3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz osiem dziesiątych kosztów poniesionych przez Republikę Francuską i przez Orange, dawniej France Télécom.
4) Republika Francuska i Orange, dawniej France Télécom, pokrywają każda z osobna dwie dziesiąte własnych kosztów.
5) Republika Federalna Niemiec pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 19 z 22.1.2005.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.