Sprawy połączone T-422/15 i T-423/15: U-R LAB v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). - OpenLEX

Sprawy połączone T-422/15 i T-423/15: U-R LAB v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.243.32

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lipca 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 maja 2016 r. - U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE)
(Sprawy T-422/15 i T-423/15) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie unijnych znaków towarowych, graficznego i słownego, THE DINING EXPERIENCE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

Język postępowania: francuski

(2016/C 243/34)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lipca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: U-R LAB (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokat G. Barbaut)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Przedmiot

Dwie skargi na dwie decyzje Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 maja 2015 r. (sprawy R 2541/2014-4 i R 2542/ 2014-4) dotyczące rejestracji, po pierwsze, oznaczenia graficznego i, po drugie, oznaczenia słownego THE DINING EXPERIENCE jako unijnych znaków towarowych.

Sentencja

1)
Sprawy T-422/15 i T-423/15 zostają połączone do celów wydania niniejszego wyroku.
2)
Skargi zostają oddalone.
3)
U-R LAB zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 328 z 5.10.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.