Dz.U.UE.C.2019.44.19

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - Saleh Thabet i in. / Rada
(Sprawy połączone T-274/16 i T-275/16) 1

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Egipcie - Zamrożenie środków finansowych - Cele - Kryteria umieszczenia w wykazie nazwisk osób, których dotyczą środki ograniczające - Pozostawienie nazwisk skarżących w wykazie osób, których dotyczą środki ograniczające - Podstawa faktyczna - Zarzut niezgodności z prawem - Podstawa prawna - Proporcjonalność - Prawo do rzetelnego procesu sądowego - Domniemanie niewinności - Zasada dobrej administracji - Naruszenie prawa - Oczywisty błąd w ocenie - Prawo własności - Prawo do obrony - Prawo do skutecznej ochrony sądowej

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/23)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca w sprawie T-274/16: Suzanne Saleh Thabet (Kair, Egipt) (przedstawiciele: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, M. Rushton oraz C. Enderby Smith, solicitors)

Strona skarżąca w sprawie T-275/16: Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Kair), Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Kair), Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh (Kair), Khadiga Mahmoud El Gammal (Kair) (przedstawiciele: B. Kennelly, J. Pobjoy, G. Martin, M. Rushton oraz C. Enderby Smith)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo S. Kyriakopoulou oraz M. Veiga, następnie S. Kyriakopoulou oraz J. Kneale, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji Rady (WPZIB) 2016/411 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniającej decyzję 2011/172/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie (Dz.U. 2016, L 74, s. 40), po drugie, decyzji Rady (WPZiB) 2017/496 z dnia 21 marca 2017 r. zmieniającej decyzję 2011/172/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie (Dz.U. 2017, L 76, s. 22), a po trzecie, rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/491 z dnia 21 marca 2017 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie (Dz.U. 2017, L 76, s. 10), w zakresie, w jakim akty te dotyczą skarżących.

Sentencja

1) Sprawy T-274/16 oraz T-275/16 zostają połączone do celów wydania wyroku.
2) Skargi zostają oddalone.
3) Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh i Khadiga Mahmoud El Gammal zostają obciążeni kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 270 z 25.7.2016.