Sprawy połączone T-249/12 i T-269/12: Vestel Iberia i Makro autoservicio mayorista v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.138.46/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2015 r. - Vestel Iberia i Makro autoservicio mayorista/Komisja
(Sprawy T-249/12 i T-269/12) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Unia celna - Dokonanie retrospektywnego zaksięgowania i umorzenie należności celnych przywozowych - Barwne odbiorniki telewizyjne pochodzące z Turcji - Wniosek o umorzenie należności celnych złożony przez dwóch importerów - Odesłanie przez Komisję organów krajowych do decyzji dotyczącej innego importera - Artykuł 871 ust. 2 i 6 oraz art. 905 ust. 2 i 6 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalność)

Język postępowania: angielski

(2015/C 138/59)

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Vestel Iberia, SL (Madryt, Hiszpania) (sprawa T-249/12); i Makro autoservicio mayorista SA (Madryt) (sprawa T-269/12) (przedstawiciele: adwokaci P. De Baere et P. Muñiz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i L. Keppenne, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: A. Rubio González, abogado del Estado)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C (2010) 22 wersja ostateczna z dnia 18 stycznia 2010 r. wskazującej, że uzasadnione jest retrospektywne zaksięgowanie należności celnych przywozowych, zaś zwolnienie z tych należności nie jest w danym wypadku uzasadnione.

Sentencja

1)
Sprawy T-249/12 i T-269/12 zostają połączone do celów wydania wyroku.
2)
Skargi zostają odrzucone jako niedopuszczalne.
3)
Vestel Iberia, SL i Makro autoservicio mayorista SA zostają obciążone kosztami postępowania.
4)
Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 235 z 4.8.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.