Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.25.31

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 listopada 2018 r. - Stichting Woonlinie i in. / Komisja
(Sprawy połączone T-202/10 RENV II i T-203/10 RENV II) 1

Pomoc państwa - Mieszkalnictwo socjalne - System pomocy przyznawanej na rzecz spółek mieszkalnictwa socjalnego - Pomoc istniejąca - Zobowiązania państwa członkowskiego - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Artykuł 17 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 - Usługa w ogólnym interesie gospodarczym - Artykuł 106 ust. 2 TFUE - Definicja zadań z zakresu usług publicznych

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 25/39)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca w sprawie T-202/10 RENV II: Stichting Woonlinie (Woudrichem, Niderlandy), Woningstichting Volksbelang (Wijk bij Duurstede, Niderlandy) i Stichting Woonstede (Ede, Niderlandy) (przedstawiciele: L. Hancher, E. Besselink, J. de Kok, Y. de Vries i F. van Orden, adwokaci)

Strona skarżąca w sprawie T-203/10 RENV II: Stichting Woonpunt (Maastricht, Niderlandy), Woningstichting Haag Wonen (Haga, Niderlandy) i Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhoven, Niderlandy) (przedstawiciele: L. Hancher, E. Besselink, J. de Kok, Y. de Vries i F. van Orden, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Noë i P.J. Loewenthal, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Królestwo Belgii (przedstawiciele: J.C. Halleux i L. Van den Broeck, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Niderlandy) (przedstawiciele: M. Meulenbelt i B. Natens, adwokaci)

Przedmiot

Wniesione na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji C(2009) 9963 wersja ostateczna z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa E 2/2005 i N 642/2009 - Niderlandy - Pomoc istniejąca i pomoc specjalna w ramach planów pomocy na rzecz spółek mieszkalnictwa.

Sentencja

1) Skargi zostają oddalone.
2) Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang i Stichting Woonstede pokrywają własne koszty, koszty poniesione przez Komisję Europejską w sprawach T-202/10, T-202/10 RENV, T-202/10 RENV II, C-133/12 P i C-414/15 P oraz koszty poniesione przez Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) w sprawach T-202/10, T-202/10 RENV i T-202/10 RENV II.
3) Stichting Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen i Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl pokrywają własne koszty, koszty poniesione przez Komisję w sprawach T-203/10, T-203/10 RENV, T-203/10 RENV II, C-132/12 P i C-415/15 P oraz koszty poniesione przez IVBN w sprawach T-203/10, T-203/10 RENV i T-203/10 RENV II.
4) Królestwo Belgii pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 179 z 3.7.2010.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.