Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.30

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 18 września 2015 r. - Petro Suisse Intertrade/Rada
(Sprawy połączone T-156/13 i T-373/14) 1

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej - Zamrożenie środków finansowych - Skarga o stwierdzenie nieważności - Jednostka niższego rzędu niż państwo - Legitymacja procesowa i interes prawny - Dopuszczalność - Prawo do bycia wysłuchanym - Obowiązek doręczenia - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do obrony - Oczywisty błąd w ocenie - Prawo własności)

Język postępowania: angielski

(2015/C 389/31)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Szwajcaria) (przedstawiciele: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington i D. Sellers, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bishop i I. Rodios, pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji Rady 2012/829/WPZiB z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającej decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 356, s. 71) i rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1264/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 356, s. 55) oraz, po drugie, decyzji Rady zawartej w piśmie z dnia 14 marca 2014 r. o utrzymaniu środków ograniczających zastosowanych wobec skarżącej.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Petro Suisse Intertrade Co. SA pokrywa, oprócz swoich własnych kosztów, koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.
1 Dz.U. C 147 z 25.5.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.