Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.29

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. - Włochy i Hiszpania/Komisja
(Sprawy połączone T-124/13 i T-191/13) 1

[System językowy - Ogłoszenia o konkursach otwartych celem naboru administratorów i asystentów - Wybór drugiego języka spomiędzy trzech języków - Język komunikacji ze startującymi w konkursie kandydatami - Rozporządzenie nr 1 - Artykuł 1d ust. 1, art. 27 i art. 28 lit. f) regulaminu pracowniczego - Zasada niedyskryminacji - Proporcjonalność]

Język postępowania: włoski i hiszpański

(2015/C 389/30)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Strony skarżące: Republika Włoska (reprezentanci: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez P. Gentilego, avvocato dello Stato) (sprawa T-124/13); Królestwo Hiszpanii (reprezentanci: początkowo S. Centeno Huerta, a następnie J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (sprawa T-191/13)

Strona pozwana: Komisja Europejska (reprezentanci: w sprawie T-124/13, J. Currall, B. Eggers i G. Gattinara, w sprawie T-191/13 J. Currall, J. Baquero Cruz i B. Eggers, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą, Republikę Włoską: Królestwo Hiszpanii (reprezentanci: początkowo S. Centeno Huerta, a następnie J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Przedmiot

W sprawie T-124/13, żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AST/125/12 w celu stworzenia listy rezerwy kadrowej asystentów w następujących dziedzinach: audyt, finanse/księgowość i ekonomia/ statystyka (Dz.U. 2012, C 394 A, s. 1), po drugie, ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AST/126/12 w celu stworzenia listy rezerwy kadrowej asystentów w następujących dziedzinach: biologia/nauki przyrodnicze i medyczne, chemia, fizyka i materiałoznawstwo, badania jądrowe, inżynieria lądowa i mechaniczna i inżynieria elektryczna i elektroniczna (Dz. U. 2012, C 394 A, s. 11) i po trzecie, ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/248/13 w celu stworzenia listy rezerwy kadrowej administratorów (AD 6) w następujących dziedzinach: bezpieczeństwo budynków i inżynieria instalacji budowlanych (Dz.U. 2013, C 29 A, s. 1) oraz, w sprawie T-191/13, żądanie stwierdzenia nieważności ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/248/13.

Sentencja

1) Sprawy T-124/13 i T-191/13 zostają połączone do celów wydania wyroku.
2) Stwierdza się nieważność ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AST/125/12 w celu stworzenia listy rezerwy kadrowej asystentów w następujących dziedzinach: audyt, finanse/księgowość i ekonomia/statystyka, ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AST/126/ 12 w celu stworzenia listy rezerwy kadrowej asystentów w następujących dziedzinach: biologia/nauki przyrodnicze i medyczne, chemia, fizyka i materiałoznawstwo, badania jądrowe, inżynieria lądowa i mechaniczna i inżynieria elektryczna i elektroniczna oraz ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/248/13 w celu stworzenia listy rezerwy kadrowej administratorów (AD 6) w następujących dziedzinach: bezpieczeństwo budynków i inżynieria instalacji budowlanych.
3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Republikę Włoską w sprawie T-124/13 i przez Królestwo Hiszpanii w sprawie T-191/13.
4) Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty związane z interwencją w sprawie T-124/13.
1 Dz.U. C 164 z 8.6.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.