Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.113.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 kwietnia 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 3 marca 2011 r. - Siemens Österreich i in. przeciwko Komisji

(Sprawy połączone od T-122/07 do T-124/07)(1)

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek projektów odnoszących się do rozdzielnic z izolacją gazową - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE i art. 53 porozumienia EOG - Podział rynku - Skutki wewnątrz wspólnego rynku - Pojęcie naruszenia ciągłego - Czas trwania naruszenia - Przedawnienie - Grzywny - Proporcjonalność - Górna granica wynosząca 10 % wartości całkowitego obrotu - Odpowiedzialność solidarna za zapłatę grzywny - Okoliczności łagodzące - Współpraca - Prawo do obrony)

(2011/C 113/21)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 9 kwietnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Siemens AG Österreich (Wiedeń, Austria) (sprawa T-122/07); VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG (Wiedeń) (sprawa T-122/07); Siemens Transmission & Distribution Ltd (Manchester, Zjednoczone Królestwo) (sprawa T-123/07); Siemens Transmission & Distribution SA (Grenoble, Francja) (sprawa T-124/07); oraz Nuova Magrini Galileo SpA (Bergamo, Włochy) (sprawa T-124/07) (przedstawiciele: adwokaci H. Wollmann i F. Urlesberger)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo F. Arbault i O. Weber, następnie X. Lewis i A. Antoniadis, a na końcu A. Antoniadis i R. Sauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

W pierwszej kolejności, żądanie stwierdzenia nieważności w części decyzji Komisji C(2006) 6762 wersja ostateczna z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie postępowania na podstawie art.

81 WE i art. 53 EOG (Sprawa COMP/F/38.899 - Rozdzielnice z izolacją gazową), a także, w drugiej kolejności, żądanie obniżenia grzywny nałożonej na skarżące.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 1 lit. m), p), q), r) i t) decyzji Komisji C(2006) 6762 wersja ostateczna z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 81 WE i art. 53 EOG (Sprawa COMP/F/38.899 - Rozdzielnice z izolacją gazową) w zakresie, w jakim Komisja stwierdziła w nim, że spółki Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA oraz Nuova Magrini Galileo SpA dopuściły się naruszenia w okresie między 1 kwietnia a 30 czerwca 2002 r.

2) Stwierdza się nieważność art. 2 lit. j), k) i l) decyzji C(2006) 6762 wersja ostateczna.

3) Za naruszenia stwierdzone w art. 1 lit. m), p), q), r) i t) decyzji C(2006) 6762 wersja ostateczna nałożone zostają następujące grzywny:

Siemens Transmission & Distribution SA i Nuova Magrini Galileo, solidarnie ze Schneider Electric SA: 8.100.000 EUR;

Siemens Transmission & Distribution Ltd, solidrnie z Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution SA i Nuova Magrini Galileo: 10.350.000 EUR;

Siemens Transmission & Distribution Ltd, solidarnie z Siemens AG Österreich i VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG: 2.250.000 EUR;

Siemens Transmission & Distribution Ltd: 9.450.000 EUR.

4) W pozostałym zakresie skargi zostają oddalone.

5) W sprawie T-122/07 Komisja Europejska pokrywa dziesiątą część kosztów poniesionych przez Siemens AG Österreich i de VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG oraz dziesiątą część własnych kosztów. Siemens AG Österreich i VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG pokrywają dziewięć dziesiątych własnych kosztów oraz dziewięć dziesiątych kosztów Komisji.

6) W sprawie T-123/07 Komisja pokrywa dziesiątą część kosztów poniesionych przez Siemens Transmission & Distribution Ltd i dziesiątą część własnych kosztów. Siemens Transmission & Distribution Ltd pokrywa dziewięć dziesiątych własnych kosztów oraz dziewięć dziesiątych kosztów Komisji.

7) W sprawie T-124/07 Komisja pokrywa piątą część kosztów poniesionych przez Siemens Transmission & Distribution SA i Nuova Magrini Galileo oraz piątą część własnych kosztów. Siemens Transmission & Distribution SA i Nuova Magrini Galileo pokrywają cztery piąte własnych kosztów oraz cztery piąte kosztów Komisji.

______

(1) Dz.U. C 140 z 23.6.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.