Sprawy połączone T-111/01 i T-133/01: Saxonia Edelmetalle GmbH i Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.171.13/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 2005 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 11 maja 2005 r.
w sprawach połączonych T-111/01 i T-133/01 Saxonia Edelmetalle GmbH i Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Pomoc państwa - Restrukturyzacja - Wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem - Windykacja pomocy - Artykuł 88 ust. 2 WE - Rozporządzenie (WE) nr 659/1999)

(2005/C 171/21)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 9 lipca 2005 r.)

W sprawach połączonych T-111/01 i T-133/01 Saxonia Edelmetalle GmbH, z siedzibą w Haslbrűcke (Niemcy), reprezentowana przez adwokata P. von Woedtkego i J. Riedemann, działający w charakterze zarządcy sądowego spółki ZEMAG GmbH w likwidacji, z siedzibą w Zeitz (Niemcy), reprezentowany przez adwokata U. Vahlhausa, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: V. Kreuschitz i V. Di Bucci, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mających za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2001/673/WE z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz EFEB Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (przekształconej w Lintra Beteiligungsholding GmbH oraz spółkom Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH, Land- Technik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, SKL Spezialapparatebau GmbH, Magdeburger Eisengießerei GmbH, Saxonia Edelmetalle GmbH oraz Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) (Dz.U. L 236, str. 3), Sąd (pierwsza izba w składzie powiększonym) w składzie: B. Vesterdorf, prezes, M. Jaeger, P. Mengozzi, M.E. Martins Ribeiro i F. Dehousse, sędziowie; sekretarz: D. Christensen, administrator, wydał w dniu 11 maja 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Stwierdza się nieważność art. 3 decyzji Komisji 2001/673/WE z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (przekształconej w Lintra Beteiligungsholding GmbH oraz spółkom Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH, Land- Technik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, SKL Spezialapparatebau GmbH, Magdeburger Eisengießerei GmbH, Saxonia Edelmetalle GmbH oraz Gothaer Fahrzeugwerk GmbH), w zakresie w jakim wymaga on od Republiki Federalnej Niemiec windykacji kwoty 3.195.559 DEM włączając w to należne odsetki od spółki Saxonia Edelmetalle GmbH oraz pomocy w całkowitej wysokości 6.496.271 DEM włączając w to należne odsetki od spółki Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH.

2) Skarga zostaje oddalona w pozostałej części.

3) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania włączając w to koszty postępowania w sprawie zastosowania środka tymczasowego w sprawie T-111/01.

______

(1) Dz.U. C 227 z 11.8.2001

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.