Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.48

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2019 r. - Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
(Sprawy połączone od T-117/18 do T-121/18) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownych unijnych znaków towarowych200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH i 1000 PANORAMICZNYCH - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania - Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 - Brak nadużycia władzy)

Język postępowania: polski

(2019/C 305/57)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Polska) (przedstawiciel: C. Rogula, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Przedmiot

Skargi na pięć decyzji Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 grudnia 2017 r. (sprawy R 2194/2016-5, R 2195/2016-5, R 2200/2016-5, R 2201/2016-5 i R 2208/2016-5) dotyczących rejestracji oznaczeń słownych 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH i 1000 PANORAMICZNYCH jako unijnych znaków towarowych.

Sentencja

1) Skargi zostają oddalone.
2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. zostaje obciążona kosztami, w tym kosztami poniesionymi przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
1 Dz.U. C 142 z 23.4.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.