Sprawy połączone od C-773/18 do C-775/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 27 lutego 2020 r. - TK, UL, VM v. Land Sachsen-Anhalt.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.137.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2020 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 27 lutego 2020 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Verwaltungsgericht Halle - Niemcy) - TK (C-773/18), UL (C-774/18), VM (C-775/18) / Land Sachsen-Anhalt
(Sprawy połączone od C-773/18 do C-775/18) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy - Dyrektywa 2000/78/WE - Artykuły 2 i 6 - Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek - Wynagrodzenie urzędników - Dyskryminujący system wynagradzania - 'Wyrównanie wynagrodzenia obliczone na podstawie wcześniejszego dyskryminującego zaszeregowania - Kolejna dyskryminacja - Artykuł 9 - Odszkodowanie ze względu na dyskryminujące ustawodawstwo - Termin zawity na złożenie wniosku o odszkodowanie - Zasady równoważności i skuteczności]

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 137/24)

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2020 r.)

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Halle

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: TK (C-773/18), UL (C-774/18), VM (C-775/18)

Strona pozwana: Land Sachsen-Anhalt

Sentencja

1)
Artykuły 2 i 6 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy interpretować w ten sposób, że przepisy te nie stoją na przeszkodzie środkowi przyznającemu urzędnikom i sędziom - w celu zapewnienia im odpowiedniego wynagrodzenia - wyrównanie wynagrodzenia do wysokości odsetka wynagrodzenia zasadniczego, jakie poprzednio pobierali, zwłaszcza zgodnie ze stopniem wynagrodzenia zasadniczego ustalonego na podstawie ich wieku w odniesieniu do każdej z grup zaszeregowania w chwili ich zatrudnienia, jeżeli środek ten odpowiada konieczności zapewnienia ochrony praw nabytych w kontekście charakteryzującym się w szczególności zarówno wysoką liczbą urzędników i sędziów, których dotyczy, jak i brakiem ważnego systemu odniesienia, oraz nie skutkuje utrwaleniem w czasie odmiennego traktowania ze względu na wiek.
2)
Zasadę skuteczności należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie określeniu przez państwo członkowskie momentu rozpoczęcia biegu dwumiesięcznego terminu zawitego na złożenie wniosku o odszkodowanie za szkodę wynikającą ze środka skutkującego dyskryminacją ze względu na wiek na dzień wydania wyroku Trybunału, w którym stwierdzono charakter dyskryminujący podobnego środka, gdy istnieje ryzyko, że zainteresowane osoby mogą nie dowiedzieć się we wspomnianym terminie o istnieniu lub znaczeniu dyskryminacji, której są ofiarami. Sytuacja taka może zaistnieć w szczególności, gdy we wspomnianym państwie członkowskim istnieje rozbieżność opinii dotycząca możliwości dokonania w odniesieniu do rozpatrywanego środka transpozycji wniosków wynikających z tego wyroku.
1 Dz.U. C 112 z 25.3.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.