Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.16.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 listopada 2018 r. - Scuola Elementare Maria Montessori Srl / Komisja Europejska, Republika Włoska (C-622/16 P), Komisja Europejska / Scuola Elementare Maria Montessori Srl, Republika Włoska (C-623/16 P), Komisja Europejska / Pietro Ferracci, Republika Włoska (C-624/16 P)
(Sprawy połączone od C-622/16 P do C-624/16 P) 1

Odwołanie - Pomoc państwa - Decyzja uznająca niemożność odzyskania pomocy państwa niezgodnej z rynkiem wewnętrznym - Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa - Skargi o stwierdzenie nieważności wniesione przez konkurentów beneficjentów pomocy państwa - Dopuszczalność - Akt regulacyjny niewymagający przyjęcia środków wykonawczych - Bezpośrednie oddziaływanie - Pojęcie "całkowitej niemożności" odzyskania pomocy państwa niezgodnej z rynkiem wewnętrznym - Pojęcie "pomocy państwa" - Pojęcia "przedsiębiorstwa" i "działalności gospodarczej"

Język postępowania: włoski

(2019/C 16/04)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

(C-622/16 P)

Wnosząca odwołanie: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (przedstawiciele: E. Gambaro i F. Mazzocchi, avvocati)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Grespan, P. Stancanelli i F. Tomat, pełnomocnicy), Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez G. De Bellisa i S. Fiorentina, avvocati dello Stato)

(C-623/16 P)

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Grespan, P. Stancanelli i F. Tomat, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (przedstawiciele: E. Gambaro i F. Mazzocchi, avvocati), Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez G. De Bellisa i S. Fiorentina, avvocati dello Stato)

(C-624/16 P)

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Grespan, P. Stancanelli i F. Tomat, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Pietro Ferracci, Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez G. De Bellisa i S. Fiorentina, avvocati dello Stato)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 15 września 2016 r., Scuola Elementare Maria Montessori/Komisja (T-220/13, niepublikowany, EU:T:2016:484), zostaje uchylony w zakresie, w jakim oddalono w nim skargę wniesioną przez Scuola Elementare Maria Montessori Srl zmierzającą do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2013/284/UE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie pomocy państwa S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] - Program dotyczący zwolnienia z podatku komunalnego od nieruchomości stosowanego do nieruchomości użytkowanych przez podmioty niekomercyjne do określonych celów, wdrożony przez Włochy, ze względu na to, że Komisja Europejska nie nakazała odzyskania niezgodnej z prawem pomocy przyznanej pod postacią zwolnienia z Imposta comunale sugli immobili (podatku komunalnego od nieruchomości).
2) Odwołanie w sprawie C-622/16 P zostaje oddalone w pozostałym zakresie.
3) Stwierdza się nieważność decyzji 2013/284 w zakresie, w jakim Komisja Europejska nie nakazała odzyskania niezgodnej z prawem pomocy przyznanej pod postacią zwolnienia z Imposta comunale sugli immobili (podatku komunalnego od nieruchomości).
4) Odwołania w sprawach C-623/16 P i C-624/16 P zostają oddalone.
5) Scuola Elementare Maria Montessori Srl pokrywa połowę własnych kosztów poniesionych w postępowaniu odwoławczym w sprawie C-622/16 P, a także dwie trzecie kosztów Komisji Europejskiej i własnych kosztów związanych z postępowaniem przed Sądem Unii Europejskiej w przedmiocie skargi w sprawie T-220/13.
6) Komisja Europejska pokrywa, co się tyczy własnych kosztów, jedną trzecią kosztów związanych z postępowaniem przed Sądem Unii Europejskiej w przedmiocie skargi w sprawie T-220/13 oraz koszty związane z postępowaniami odwoławczymi w sprawach od C-622/16 P do C-624/16 P, zaś co się tyczy kosztów poniesionych przez Scuola Elementare Maria Montessori Srl - jedną trzecią kosztów związanych z postępowaniem przed Sądem Unii Europejskiej w przedmiocie skargi w sprawie T-220/13 oraz połowę kosztów związanych z postępowaniem odwoławczym w sprawie C-622/16 P, jak też koszty poniesione w ramach postępowania w sprawie C-623/16 P.
7) Republika Włoska pokrywa własne koszty poniesione w sprawach od C-622/16 P do C-624/16 P.
1 Dz.U. C 38 z 6.2.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.