Sprawy połączone od C-345/22 do C-347/22, Maersk i in.: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. - Maersk A/S, Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA v. Allianz Seguros y Reaseguros SA, MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3569

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Audiencia Provincial de Pontevedra - Hiszpania) - Maersk A/S (C-345/22 i C-347/22), Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA (C-346/22)/Allianz Seguros y Reaseguros SA (C-345/22 i C-347/22), MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. (C-346/22)
(Sprawy połączone od C-345/22 do C-347/22 1 , Maersk i in.)

(Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 - Artykuł 25 ust. 1 - Umowa przewozu towarów potwierdzona konosamentem - Klauzula prorogacyjna zamieszczona w tym konosamencie - Możliwość powołania się wobec posiadacza konosamentu będącego osobą trzecią - Prawo znajdujące zastosowanie - Uregulowanie krajowe wymagające indywidualnego i odrębnego wynegocjowania klauzuli prorogacyjnej przez posiadacza konosamentu będącego osobą trzecią)

(C/2024/3569)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Audiencia Provincial de Pontevedra

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Maersk A/S (C-345/22 i C-347/22), Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA (C-346/22)

Strona pozwana: Allianz Seguros y Reaseguros SA (C 345/22 i C 347/22), MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. (C-346/22)

Sentencja

1) Artykuł 25 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

należy interpretować w ten sposób, że:

możliwość powołania się na klauzulę prorogacyjną wobec posiadacza konosamentu będącego osobą trzecią, w którym to konosamencie została zamieszczona ta klauzula, nie jest regulowana przez prawo państwa członkowskiego, w którym znajdują się sąd lub sądy wskazane w tej klauzuli. Na wspomnianą klauzulę można się powołać wobec tej osoby trzeciej, jeżeli poprzez nabycie tego konosamentu wstąpiła ona w całość praw i obowiązków jednej z pierwotnych stron umowy, co należy ocenić zgodnie z prawem krajowym znajdującym zastosowanie co do istoty sprawy, ustalonym na podstawie przepisów prawa międzynarodowego prywatnego państwa członkowskiego, w którym znajduje się sąd rozpoznający sprawę.

2) Artykuł 25 ust. 1 rozporządzenia nr 1215/2012

należy interpretować w ten sposób, że:

stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym osoba trzecia względem umowy przewozu towarów zawartej między przewoźnikiem a załadowcą, która to osoba trzecia nabywa konosament stanowiący dowód tej umowy i w ten sposób staje się posiadaczem tego konosamentu będącym osobą trzecią, wstępuje w całość praw i obowiązków tego załadowcy, z wyjątkiem praw i obowiązków wynikających z klauzuli prorogacyjnej zamieszczonej we wspomnianym konosamencie, gdyż na klauzulę tę można się powołać wobec tej osoby trzeciej wyłącznie wtedy, gdy ta osoba trzecia wynegocjowała ją indywidualnie i odrębnie.

1 Dz.U. C 368 z 26.9.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.