Sprawy połączone F-7/11 i F-60/11: AX v. Europejski Bank Centralny.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.46.27/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lutego 2013 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2012 r. - AX przeciwko EBC

(Sprawy połączone F-7/11 i F-60/11)(1)

(Służba publiczna - Pracownicy EBC - Postępowanie dyscyplinarne - Zawieszenie członka personelu bez obniżenia jego wynagrodzenia podstawowego - Cofnięcie decyzji - Prawo do obrony - Dostęp do akt - Uzasadnienie - Uzasadnienie decyzji - Zarzut niedopełnienia obowiązków zawodowych - Poważne uchybienie)

(2013/C 46/51)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 16 lutego 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: AX (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: w sprawie F-7/11 P. Embley i E. Carlini, pełnomocnicy oraz adwokat B. Wägenbaur; w sprawie F-60/11, P. Embley i M. López Torres, pełnomocnicy oraz adwokat B. Wägenbaur)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o zawieszeniu strony skarżącej ze skutkiem od dnia 5 sierpnia 2010 r. oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Sentencja wyroku

1)
Skargi w sprawach połączonych F-7/11 i F-60/11 zostają oddalone.
2)
AX ponosi swoje własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami Europejskiego Banku Centralnego.
______

(1) Dz.U. C 152 z 21.5.2011, s. 33; Dz.U. C 211 z 16.7.2011, s. 35.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.