Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.381.62

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba izba) z dnia 8 października 2015 r. - DD przeciwko FRA
(Sprawa sprawy połączone F-106/13 i F-25/14) 1

[Służba publiczna - Personel FRA - Członek personelu tymczasowego - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Wewnętrzne odwołanie - Oskarżenia o dyskryminację - Oskarżenia o represje w rozumieniu dyrektywy 2000/43 - Dochodzenie administracyjne - Postępowanie dyscyplinarne - Kara dyscyplinarna - Nagana - Artykuły 2, 3 i 11 załącznika IX do regulaminu pracowniczego - Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony - Artykuł 47 lit. c) ppkt i) WZiP - Prawo do bycia wysłuchanym - Artykuł 41 ust. 2 lit. a) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej]

Język postępowania: angielski

(2015/C 381/87)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: DD (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (przedstawiciele: M. Kjaerum, pełnomocnik i adwokat P. Jenkinson)

Przedmiot sprawy

Sprawa F-106/13: Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji dyrektora FRA w sprawie nałożenia na skarżącego dyscyplinarnej kary nagany.

Sprawa F-25/14: Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, w której została rozwiązana zawarta ze skarżącym umowa i decyzji oddalającej jego zażalenie oraz żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową.

Sentencja wyroku

1. Stwierdza się nieważność decyzji dyrektora Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie nałożenia na DD kary nagany.
2. Stwierdza się nieważność decyzji dyrektora Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania z DD umowy o pracę na czas nieokreślony w charakterze członka personelu tymczasowego.
3. W pozostałym zakresie skargi w sprawach połączonych F-106/13 i F-25/14 zostają oddalone.
4. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez DD.
1 Dz.U. C 45 z 15.2.2014, s. 46 i Dz.U.. 184 z 16.6.2014, s. 43.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.