Dz.U.UE.C.2019.25.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 grudnia 2018 r. - Komisja Europejska / Rada Unii Europejskiej (C-626/15), Komisja Europejska / Rada Unii Europejskiej (C-659/16)
(Sprawy połączone C-626/15 i C-659/16) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności - Decyzja Komitetu Stałych Przedstawicieli (Coreper) - Decyzja zatwierdzająca przedłożenie organowi międzynarodowemu dokumentu do dyskusji - Dopuszczalność - Akt zaskarżalny - Wyłączna, dzielona lub uzupełniająca kompetencja Unii Europejskiej - Wyłączna reprezentacja Unii w organie międzynarodowym lub zaangażowanie państw członkowskich po stronie Unii - Zachowanie morskich zasobów biologicznych - Rybołówstwo - Ochrona środowiska naturalnego - Badania naukowe - Morskie obszary chronione (MPA) - Układ Antarktyczny - Konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki - Morze Weddella i Morze Rossa

Język postępowania: francuski

(2019/C 25/02)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

(C-626/15)

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouquet, E. Paasivirta i C. Hermes, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro i M. Simm, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze, J. Möller, K. Stranz i S. Eisenberg, pełnomocnicy), Republika Grecka (przedstawiciele: G. Karipsiadis i K. Boskovits, pełnomocnicy), Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: M. A. Sampol Pucurull, pełnomocnik), Republika Francuska (przedstawiciele: F. Fize, D. Colas, G. de Bergues i B. Fodda, pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M. Gijzen, M. Bulterman i M. Noort, pełnomocnicy), Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo i M. L. Duarte, pełnomocnicy), Republika Finlandii (przedstawiciel: J. Heliskoski, pełnomocnik), Królestwo Szwecji (przedstawiciele: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, L. Zettergren i L. Swedenborg, pełnomocnicy), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: C. Brodie, pełnomocnik, wspierana przez J. Holmesa, QC)

(C-659/16)

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouquet, E. Paasivirta i C. Hermes, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro i M. Simm, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Belgii (przedstawiciele: J. Van Holm, C. Pochet i L. Van den Broeck, pełnomocnicy), Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze, J. Möller i S. Eisenberg, pełnomocnicy), Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: M. A. Sampol Pucurull, pełnomocnik), Republika Francuska (przedstawiciele: D. Colas i B. Fodda, pełnomocnicy), Wielkie Księstwo Luksemburga (przedstawiciel: D. Holderer, pełnomocnik), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: B. Koopman, M. Bulterman i M. Noort, pełnomocnicy), Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo i L. Medeiros, pełnomocnicy), Republika Finlandii (przedstawiciel: J. Heliskoski, pełnomocnik), Królestwo Szwecji (przedstawiciele: A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev i L. Zettergren, pełnomocnicy), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: C. Brodie i G. Brown, pełnomocnicy, wspierane J. Holmesa, QC, i J. Gregory'ego, barrister)

Sentencja

1) Skargi zostają oddalone.
2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.
3) Królestwo Belgii, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Portugalska, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 59 z 15.2.2016. Dz.U. C 38 z 6.2.2017.