Sprawy połączone C-453/02 i C-462/02: Finanzamt Gladbeck v. Edith Linneweber oraz Finanzamt Herne-West v. Savvas Akritidis... - OpenLEX

Sprawy połączone C-453/02 i C-462/02: Finanzamt Gladbeck v. Edith Linneweber oraz Finanzamt Herne-West v. Savvas Akritidis (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.93.1/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 kwietnia 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawach połączonych C-453/02 i C-462/02 (wniosek Bundesfinanzhof o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Finanzamt Gladbeck przeciwko Edith Linneweber oraz Finanzamt Herne-West przeciwko Savvas Akritidis(1)

(Szósta dyrektywa VAT - Zwolnienie z podatku gier losowych - Określenie warunków i ograniczeń zwolnienia - Opodatkowanie gier urządzanych poza kasynem publicznym - Przestrzeganie zasady neutralności podatkowej - art. 13 B lit. f) - Bezpośredni skutek)

(2005/C 93/02)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 16 kwietnia 2005 r.)

W sprawach połączonych C-453/02 i C-462/02 mających za przedmiot wnioski, które wpłynęły do Trybunału dnia 13 i 23 grudnia 2002 r., o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Bundesfinanzhof (Niemcy), postanowieniami z dnia 6 listopada 2002 r., w postępowaniach Finanzamt Gladbeck przeciwko Edith Linneweber (C-453/02) oraz Finanzamt Herne-West przeciwko Savvas Akritidis (C-462/02) Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, C. Gulmann i R. Schintgen (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: M.-F. Contet, główny administrator, wydał w dniu 17 lutego 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Art. 13 B lit. f) szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/ 388/EWG) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on regulacji krajowej przewidującej zwolnienie z podatku VAT wszystkich rodzajów gier losowych oraz automatów do gry, które są urządzane lub eksploatowane w autoryzowanych, publicznych kasynach, gdy tymczasem wykonywanie tej samej działalności przez podmioty nieprowadzące takich kasyn nie korzysta z tego zwolnienia.

2. Art. 13 B lit. f) szóstej dyrektywy ma bezpośredni skutek, w tym znaczeniu, że podmiot urządzający grę losową lub eksploatujący automat do gry losowej może powołać się na ten przepis przed sądem krajowym, aby zapobiec zastosowaniu niezgodnych z nim przepisów prawa krajowego.

______

(1) Dz.U. C 70 z dnia 22.03.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.