Sprawy połączone C-391/16, C-77/17 i C-78/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 maja 2019 r. - M/Ministerstvo vnitra, X,... - OpenLEX

Sprawy połączone C-391/16, C-77/17 i C-78/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 maja 2019 r. - M/Ministerstvo vnitra, X, X v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.255.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 lipca 2019 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 maja 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Nejvyšší správní soud, Conseil du Contentieux des Étrangers - Republika Czeska, Belgia) - M/Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17)/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Sprawy połączone C-391/16, C-77/17 i C-78/17) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Polityka azylowa - Ochrona międzynarodowa - Dyrektywa 2011/95/UE - Status uchodźcy - Artykuł 14 ust. 4 - 6 - Odmowa przyznania lub cofnięcie statusu uchodźcy w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa lub społeczności przyjmującego państwa członkowskiego - Ważność - Artykuł 18 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 78 ust. 1 TFUE - Artykuł 6 ust. 3 TUE - Konwencja genewska)

Język postępowania: czeski i francuski

(2019/C 255/02)

(Dz.U.UE C z dnia 29 lipca 2019 r.)

Sądy odsyłające

Nejvyšší správní soud, Conseil du Contentieux des Étrangers

Strony w postępowaniach głównych

Strony skarżące: M (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17)

Strony pozwane: Ministerstvo vnitra (C-391/16), Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (C-77/17), (C-78/17)

Sentencja

Badanie art. 14 ust. 4-6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony nie wykazało istnienia żadnej okoliczności mogącej mieć wpływ na ważność tych przepisów w świetle art. 78 ust. 1 TFUE i art. 18 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

1 Dz.U. C 350 z 26.9.2016. Dz.U. C 144 z 8.5.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.