Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.8/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 2012 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r. - Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)
(Sprawy połączone C-376/15 P i C-377/15 P) 1

[Odwołanie - Dumping - Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 924/2012 - Przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej - Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 - Artykuł 2 ust. 10 i 11 - Wykluczenie niektórych transakcji wywozu do celów obliczenia marginesu dumpingu - Obiektywne porównanie między ceną eksportową a wartością normalną w przypadku przywozu pochodzącego z kraju nieposiadającego gospodarki rynkowej]

Język postępowania: angielski

(2017/C 168/09)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Strony

Wnoszące odwołanie: Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (przedstawiciele: R. Antonini i E. Monard, adwokaci)

Pozostali uczestnicy postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. Driessen i S. Boelaert, pełnomocnicy, wspierani przez adwokat N. Tuominen), Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian Rusche i M. França, pełnomocnicy), European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r., Changshu City Standard Parts Factory i Ningbo Jinding Fastener/Rada (T-558/12 i T-559/12, EU:T:2015:237) zostaje uchylony.
2) Stwierdza się nieważność rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 924/2012 z dnia 4 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie, w jakim dotyczy Changshu City Standard Parts Factory i Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd.
3) Odwołanie w sprawie C-377/15 P zostaje odrzucone.
4) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona poza własnymi kosztami również kosztami poniesionymi przez Changshu City Standard Parts Factory i Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd, zarówno w postępowaniu w pierwszej instancji w sprawach T-558/12 i T-559/12, jak też w postępowaniu odwoławczym w sprawie C-376/15 P.
5) Changshu City Standard Parts Factory i Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd zostają obciążone poza własnymi kosztami również kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej w postępowaniu odwoławczym w sprawie C-377/15 P.
6) Komisja Europejska pokrywa własne koszty poniesione w postępowaniu w pierwszej instancji w sprawach T-558/12 i T-559/12, a także w postępowaniach odwoławczych w sprawach C-376/15 P i C-377/15 P.
1 Dz.U. C 381 z 16.11.2015
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.