Sprawy połączone C-346/03 i C-529/03: Giuseppe Atzeni, Francesco Atzori, Giuseppe Ignazio Boi v. Regione autonoma della Sardegna (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.131.5/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 czerwca 2006 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 lutego 2006 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale civile e penale di Cagliari, Tribunale ordinario di Cagliari) - Giuseppe Atzeni, Francesco Atzori, Giuseppe Ignazio Boi przeciwko Regione autonoma della Sardegna

(Sprawy połączone C-346/03 i C-529/03)(1)

(Pomoc państwa - Decyzja 97/612/WE - Subsydiowanie kredytów na rzecz przedsiębiorstw rolnych - Artykuł 92 ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. a) i c) Traktatu WE [obecnie, po zmianie, art. 87 ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. a) i c) WE] - Dopuszczalność - Podstawa prawna - Uzasadnione oczekiwania)

(2006/C 131/09)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 3 czerwca 2006 r.)

Sąd krajowy

Tribunale civile e penale di Cagliari, Tribunale ordinario di Cagliari

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Giuseppe Atzeni, Francesco Atzori, Giuseppe Ignazio Boi

Strona pozwana: Regione autonoma della Sardegna

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Tribunale civile e penale di Cagliari - Ważność decyzji Komisji 97/612/WE z dnia 16 kwietnia 1997 r. dotyczącej pomocy przyznanej przez region Sardynia (Włochy) w sektorze rolnym (Dz.U. L 248, str. 27)

Sentencja

Analiza decyzji Komisji 97/612/WE z dnia 16 kwietnia 1997 r. dotyczącej pomocy przyznanej przez region Sardynia (Włochy) w sektorze rolnym nie wykazała żadnej okoliczności mogącej wpłynąć na ważność tej decyzji.

______

(1) Dz.U. C 264 z 01.11.2003

Dz.U. C 71 z 20.03. 2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.