Sprawy połączone C-331/20 P i C-343/20 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 listopada 2022 r. - Volotea, SA, easyJet... - OpenLEX

Nowość Sprawy połączone C-331/20 P i C-343/20 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 listopada 2022 r. - Volotea, SA, easyJet Airline Co. Ltd v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.15.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 stycznia 2023 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 listopada 2022 r. - Volotea, SA (C-331/20 P), easyJet Airline Co. Ltd (C-343/20 P)/Komisja Europejska
(Sprawy połączone C-331/20 P i C-343/20 P) 1

[Odwołanie - Pomoc państwa - Artykuł 107 ust. 1 TFUE - Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie rekompensaty dla portów lotniczych na Sardynii z tytułu obowiązków świadczenia usługi publicznej - Istnienie bezprawnie przyznanej i niezgodnej z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa przyznanej przez Republikę Włoską przedsiębiorstwom lotniczym za pośrednictwem operatorów portów lotniczych - Pojęcie "pomocy państwa" - Wykazanie istnienia korzyści - Określenie jej kwoty - Zasada podmiotu prywatnego działającego w warunkach gospodarki rynkowej - Możliwość stosowania i stosowanie - Kryterium prywatnego nabywcy towarów lub usług - Przesłanki - Ciężar dowodu]
Język postępowania: angielski

(2023/C 15/06)

(Dz.U.UE C z dnia 16 stycznia 2023 r.)

Strony

Wnoszące odwołanie: Volotea, SA (przedstawiciele: M. Carpagnano, avvocato, M. Nordmann, Rechtsanwalt), easyJet Airline Co. Ltd (przedstawiciele: A. Manzaneque Valverde i J. Rivas Andrés, abogados)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Grespan, S. Noe, L. Armati i D. Recchia, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 13 maja 2020 r., Volotea/Komisja (T-607/17, EU:T:2020:180) zostaje uchylony.

2) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 13 maja 2020 r., easyJet Airline/Komisja (T-8/18, EU:T:2020:182) zostaje uchylony w zakresie, w jakim sąd ten oddalił jako bezzasadną skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez spółkę easyJet Airline Co. Ltd.

3) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej (UE) 2017/1861 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA. 33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/n) - wdrożonej przez Włochy - Rekompensata dla portów lotniczych na Sardynii z tytułu obowiązków świadczenia usługi publicznej (UOIG) w zakresie, w jakim dotyczy ona z jednej strony spółki Volotea SA, a z drugiej strony spółki easyJet Airline Co. Ltd.

4) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowań w pierwszej instancji i kosztami postępowań odwoławczych.

1 Dz.U. C 297 z 7.9.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.